Παράλειψη συμμόρφωσης με απόφαση της Επιτροπής

36. Πρόσωπο το οποίο παραλείπει να συμμορφωθεί ή ενεργεί κατά παράβαση απόφασης της Επιτροπής εκδοθείσας δυνάμει οποιουδήποτε των άρθρων 23 έως 25, διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές.