Διατυπώσεις εξόδου

7. Στα αναφερόμενα στο άρθρο 6 πρόσωπα δε δύναται να επιβληθεί υποχρέωση θεώρησης εξόδου ή άλλη ισοδύναμη διατύπωση