Πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης

17.-(1) Στους δικαιούχους μόνιμης διαμονής πολίτες της Ένωσης και αφού εξακριβωθεί από την αρμόδια αρχή η περίοδος διαμονής τους στη Δημοκρατία, χορηγείται κατόπιν αίτησής τους που υποβάλλεται στον Τύπο που παρατίθεται στο Παράρτημα V του παρόντος Νόμου και με την καταβολή του τέλους των ογδόντα ευρώ (€80), πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής στη Δημοκρατία, που παρατίθεται στον Τύπο του Παραρτήματος VI του παρόντος Νόμου.

(2) Το αναφερόμενο στο εδάφιο (1) πιστοποιητικό, εκδίδεται από την αρμόδια αρχή το συντομότερο δυνατό μετά την ημέρα υποβολής της σχετικής αίτησης.