Διαδικασία εκτέλεσης διατάγματος δήμευσης

9. (1) Χωρίς να επηρεάζονται οι εξουσίες του δικαστηρίου που αναφέρονται στα άρθρα 17 μέχρι 19, οι συνέπειες του διατάγματος δήμευσης είναι οι ίδιες με τις συνέπειες της επιβολής χρηματικής ποινής και ο Πίνακας του άρθρου 128 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου αντικαθίσταται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου με τον ακόλουθο:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ
Πρώτη στήλη

Δεύτερη

Στήλη

Ποσό που δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ 7 ημέρες

Ποσό που υπερβαίνει τα 100 ευρώ

αλλά όχι τα 200 ευρώ

14 ημέρες

Ποσό που υπερβαίνει τα 200 ευρώ

αλλά όχι τα 1000 ευρώ

30 ημέρες

Ποσό που υπερβαίνει τα 1000 ευρώ

αλλά όχι τα 2000 ευρώ

60 ημέρες

Ποσό που υπερβαίνει τα 2000 ευρώ

αλλά όχι τα 4000 ευρώ

90 ημέρες

Ποσό που υπερβαίνει τα 4000 ευρώ

αλλά όχι τα 10000 ευρώ

6 μήνες

Ποσό που υπερβαίνει τα 10000 ευρώ

αλλά όχι τα 20000 ευρώ

9 μήνες

Ποσό που υπερβαίνει τα 20000 ευρώ

αλλά όχι τα 40000  ευρώ

12 μήνες

Ποσό που υπερβαίνει τα 40000 ευρώ

αλλά όχι τα 100000 ευρώ

18 μήνες

Ποσό που υπερβαίνει τα 100000 ευρώ

αλλά όχι τα 200000 ευρώ

2 έτη

Ποσό που υπερβαίνει τα 200000 ευρώ

αλλά όχι τα 500000 ευρώ

3 έτη

Ποσό που υπερβαίνει τα 500000 ευρώ

αλλά όχι τα δύο εκατομμύρια ευρώ ... ...

5 έτη

Ποσό που υπερβαίνει τα δύο

εκατομμύρια ευρώ

10 έτη.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στην περίπτωση έκδοσης διατάγματος δήμευσης δυνάμει του άρθρου 28  όπου o κατηγορούμενος είχε διαφύγει και εμφανίστηκε σε μεταγενέστερο στάδιο.