Υπόχρεες οντότητες

2Α. (1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) Πιστωτικό ίδρυμα·

(β) χρηματοπιστωτικός οργανισμός·

(γ) οποιοδήποτε από τα ακόλουθα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατά την άσκηση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων:

(i) ελεγκτής, εξωτερικός λογιστής και φορολογικός σύμβουλος·

(ii) ανεξάρτητος επαγγελματίας νομικός, όταν συμμετέχει, είτε ενεργώντας εξ ονόματος και για λογαριασμό πελάτη του στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικής συναλλαγής ή συναλλαγής επί ακίνητης ιδιοκτησίας, είτε βοηθώντας στον σχεδιασμό ή στη διενέργεια συναλλαγής για πελάτη του σχετικά με -

(αα) την αγορά και την πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας ή επιχείρησης,

(ββ) τη διαχείριση χρημάτων, τίτλων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων πελάτη του,

(γγ) το άνοιγμα ή τη διαχείριση τραπεζικού λογαριασμού, λογαριασμού ταμιευτηρίου ή λογαριασμού τίτλων,

(δδ) την οργάνωση των αναγκαίων εισφορών για τη σύσταση, λειτουργία ή διοίκηση εταιρείας,

(εε) τη σύσταση, λειτουργία ή διοίκηση εμπιστεύματος, επιχείρησης, ιδρύματος ή ανάλογων σχημάτων·

(δ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν περιλαμβάνεται στα αναφερόμενα στην παράγραφο (γ) πρόσωπα και παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες σε εμπιστεύματα ή επιχειρήσεις:

(i) Σύσταση εταιρειών ή άλλων νομικών προσώπων·

(ii) άσκηση καθηκόντων διευθυντή ή γραμματέα εταιρείας, εταίρου συνεταιρισμού ή κατόχου ανάλογης θέσης σε σχέση με άλλα νομικά πρόσωπα ή νομικούς μηχανισμούς ώστε άλλο πρόσωπο να ασκήσει ανάλογα καθήκοντα·

(iii) παροχή διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου, επιχειρηματικής διεύθυνσης, ταχυδρομικής ή διοικητικής διεύθυνσης και οποιωνδήποτε άλλων σχετικών υπηρεσιών για εταιρεία, προσωπική εταιρεία ή κάθε άλλο νομικό πρόσωπο ή νομικό μηχανισμό·

(iv) άσκηση, απευθείας ή μέσω άλλου προσώπου, καθηκόντων εμπιστευματοδόχου ή επιτρόπου σε ρητά εμπιστεύματα (express trusts) ή ανάλογη νομική διευθέτηση·

(v) κατοχή μετοχικού κεφαλαίου νομικών προσώπων και εγγραφή του κατόχου στα αντίστοιχα μητρώα εγγεγραμμένων μετόχων εκ μέρους και για λογαριασμό τρίτων, εκτός εταιρείας εισηγμένης σε ρυθμιζόμενη αγορά η οποία υπόκειται σε απαιτήσεις γνωστοποίησης κατά την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή υπόκειται σε ισοδύναμα διεθνή πρότυπα, ή μεριμνά ώστε άλλο πρόσωπο να ασκήσει ανάλογα καθήκοντα· και

(vi) οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες ή τις δραστηριότητες που καθορίζονται στο άρθρο 4 του περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου·

(ε) κτηματομεσίτες·

(στ) πάροχοι υπηρεσίων τυχερών παιχνιδιών, όπως προβλέπεται στις σχετικές νομοθεσίες της Δημοκρατίας.