Ανάκτηση δαπανών εκτέλεσης

51. Σε περίπτωση που Δικαστήριο καταδικάζει πρόσωπο για οποιοδήποτε από τα αδικήματα του άρθρου 49, σε σχέση με οποιουσδήποτε ιστούς και/ ή κύτταρα και/ ή οποιαδήποτε παράγωγα προϊόντα ή εκδίδει διάταγμα για δήμευσή τους, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 27, αυτό έχει εξουσία, επιπροσθέτως από οποιαδήποτε άλλη διαταγή για έξοδα ή δαπάνες, να διατάξει το καταδικαζόμενο πρόσωπο ή, ανάλογα με την περίπτωση, οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει συμφέρον επί των ιστών και/ ή κυττάρων και/ ή των παράγωγων προϊόντων, να αποζημιώσει την αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε δαπάνη, στην οποία υποβλήθηκε ή δυνατό να υποβληθεί -

(α) σε σχέση με οποιαδήποτε κατάσχεση ή κατακράτηση των ιστών και/ ή κυττάρων και/ ή των παράγωγων προϊόντων από ή για λογαριασμό της αρμόδιας αρχής·

(β) σε σχέση με συμμόρφωση της αρμόδιας αρχής με οδηγίες του Δικαστηρίου για τη δήμευση οποιωνδήποτε ιστών και/ή κυττάρων και/ ή των παράγωγων προϊόντων·

(γ) σε σχέση με οποιαδήποτε έξοδα επιβαρύνθηκε η αρμόδια αρχή κατά την ενάσκηση των εξουσιών της, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.