Παραβάσεις και επιβολή διοικητικού προστίμου

52.-(1) Εκτός όπου προβλέπεται η ποινική ευθύνη οποιουδήποτε προσώπου, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες (£2.000) σε πρόσωπο, το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλλει πρόστιμο μέχρι και εκατόν (£100) λίρες, για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης, ανάλογα με την βαρύτητα αυτής.