Εκθέσεις

48. Πριν την 7η Απριλίου του έτους 2009 και στη συνέχεια ανά τριετία, ο Υπουργός διαβιβάζει στην Επιτροπή έκθεση για τις δραστηριότητες που αναλαμβάνει, σχετικά με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, περιλαμβανομένου απολογισμού των μέτρων που έχουν ληφθεί σχετικά με την επιθεώρηση και τον έλεγχο.