Εξουσία έκδοσης κανονισμών

54.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και για τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος, το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου δύνανται να προβλέπουν για όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα -

(α) τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων για τη διαπίστευση, τον ορισμό, την έγκριση και/ ή την αδειοδότηση των ιδρυμάτων ιστών και οργανισμών προμήθειας·

(β) τη θέσπιση συστήματος ποιότητας, περιλαμβανομένης της κατάρτισης και εξειδίκευσης Επιθεωρητών, προκειμένου να επιτευχθεί ένα συνεκτικό επίπεδο δεξιοτήτων και επιδόσεων·

(γ) τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων για τη μέθοδο παρασκευής ιστών και/ ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων·

(δ) την επεξεργασία, αποθήκευση και διανομή ιστών και/ ή κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων ·

(ε) τον καθορισμό των προϋποθέσεων, υπό τις οποίες οι δότες ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων μπορούν να λαμβάνουν αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 6·

(στ) τον καθορισμό των προσόντων, τα οποία πρέπει να διαθέτει το προσωπικό των ιδρυμάτων ιστών και οργανισμών προμήθειας, το οποίο ασχολείται άμεσα με τις δραστηριότητες που συνδέονται με την προμήθεια, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ιστών και/ ή κυττάρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16·

(ζ) τον καθορισμό της διαδικασίας, που αναφέρεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 31.