Αστική και ποινική ευθύνη

55. Οποιαδήποτε διαπίστευση και/ ή έγκριση χορηγείται από την αρμόδια αρχή, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δεν θίγει την αστική και/ ή ποινική ευθύνη οποιουδήποτε προσώπου.