Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου και μεταβατική διάταξη

57.-(1) Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να ιδρύσει και λειτουργήσει νέο ίδρυμα ιστών ή οργανισμό προμήθειας χωρίς έγκριση και διαπίστευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Τα υφιστάμενα και λειτουργούντα κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου ιδρύματα ιστών και οργανισμοί προμήθειας, μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι την 7η Απριλίου 2008. Μετά την ημερομηνία αυτή παύουν να λειτουργούν εκτός αν εξασφαλίσουν έγκριση και/ή διαπίστευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(4) Αίτηση για έγκριση και/ή διαπίστευση υποβάλλεται από τα ιδρύματα ιστών και τους οργανισμούς προμήθειας που αναφέρεται στο εδάφιο (3) μέσα σε ένα μήνα το αργότερο από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι τα υφιστάμενα ιδρύματα ιστών και οι οργανισμοί προμήθειας δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι την τελική έκβαση της αίτησής τους για έγκριση και διαπίστευση.