ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(άρθρα 7, 8, 9 και 32)

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ

ΔΩΡΕΑ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ/ Ή ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ/Ή ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

Α.  Ζώντες δότες

1. Το πρόσωπο, που είναι υπεύθυνο για τη διαδικασία της δωρεάς, εξασφαλίζει ότι ο δωρητής έχει ενημερωθεί σωστά για εκείνες τουλάχιστον τις πτυχές, που αφορούν τη δωρεά και την προμήθεια, όπως ορίζονται στο σημείο 3.  Οι πληροφορίες πρέπει να δίνονται πριν την προμήθεια.

2. Οι πληροφορίες πρέπει να δίνονται από εκπαιδευμένο πρόσωπο, ικανό να τις μεταδώσει με τρόπο σαφή και κατάλληλο, με τη χρήση εύληπτων για το δότη όρων.

3. Οι πληροφορίες πρέπει να καλύπτουν –

(i) το σκοπό και τη φύση της προμήθειας·

(ii) τις συνέπειές της και τους κινδύνους που περικλείει·

(iii) κλινικές αναλύσεις, εφόσον διενεργούνται·

(iv) καταγραφή και προστασία των στοιχείων του δωρητή·

(v) ιατρικό απόρρητο·

(vi) το θεραπευτικό σκοπό και τα δυνητικά οφέλη· και

(vii) τις πληροφορίες σχετικά με τις διασφαλίσεις, που αποσκοπούν στην προστασία του δωρητή.

4. Πρέπει να επισημαίνεται στο δότη ότι δικαιούται να λάβει τα επιβεβαιωμένα αποτελέσματα των κλινικών αναλύσεων, τα οποία πρέπει να εξηγούνται σαφώς.

5. Πρέπει να δίνονται πληροφορίες ότι είναι ανάγκη να απαιτείται η υποχρεωτική συναίνεση, βεβαίωση και εξουσιοδότηση, ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η προμήθεια ιστών ή/ και κυττάρων και/ή παράγωγων προϊόντων .

 

Β. Νεκροί δότες

1. Όλες οι πληροφορίες πρέπει να δίνονται και όλες οι απαραίτητες συναινέσεις και εγκρίσεις πρέπει να λαμβάνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Αξιοπρέπειας του Ανθρώπου αναφορικά με την Εφαρμογή της Σύμβασης, Διατάξεις Νόμου του 2001 και του περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμου του 2004 και της εκάστοτε εν ισχύι νομοθεσίες.

2. Τα επιβεβαιωμένα αποτελέσματα της αξιολόγησης του δότη πρέπει να γνωστοποιούνται και να εξηγούνται σαφώς στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Αξιοπρέπειας του Ανθρώπου αναφορικά με την Εφαρμογή της Σύμβασης, Διατάξεις Νόμου του 2001 και του περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμου του 2004 και των εκάστοτε εν ισχύι νομοθεσιών.