Αρχιεπιθεωρητής και Επιθεωρητές

21.-(1) Ο Υπουργός, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίζει λειτουργό του Υπουργείου ως Αρχιεπιθεωρητή, καθώς επίσης άλλους λειτουργούς του Υπουργείου ως Επιθεωρητές, οι οποίοι θα ενεργούν υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες του Αρχιεπιθεωρητή, για σκοπούς εποπτείας, επιθεώρησης, ελέγχου και εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων κανονισμών.

(2) Ο Υπουργός, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο, να εξουσιοδοτεί γραπτώς, κατά παρέκκλιση του εδαφίου (1) και πρόσωπα φυσικά ή νομικά που εργάζονται ή λειτουργούν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, τα οποία κρίνει ότι κατέχουν κατάλληλα προσόντα για να ασκούν καθήκοντα και εξουσίες Επιθεωρητών και να υπόκεινται σε όρους που θα καθορίζονται στην εξουσιοδότηση.

(3) Πρόσωπο, που εξουσιοδοτείται με βάση το εδάφιο (2), υπόκειται στις οδηγίες, τον έλεγχο και την εποπτεία του Αρχιεπιθεωρητή και η εξουσιοδότηση μπορεί να τερματίζεται, σύμφωνα με τους όρους που διαλαμβάνονται σε αυτήν.

(4) Κάθε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται δυνάμει του εδαφίου (2), λαμβάνει αμοιβή ανάλογη με τις υπηρεσίες που παρέχει, η οποία καθορίζεται από τον Υπουργό σε συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών.

(5) Ο Αρχιεπιθεωρητής και οι Επιθεωρητές που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2), προβαίνουν, κάθε δύο χρόνια, σε δήλωση των συμφερόντων τους, οικονομικών και/ ή άλλων, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν έχουν κανένα οικονομικό ή άλλο συμφέρον στα ιδρύματα ιστών και οργανισμούς προμήθειας τα οποία επιθεωρούν, που δύναται να επηρεάσει την αμεροληψία τους.

(6) Ο Αρχιεπιθεωρητής και κάθε Επιθεωρητής εφοδιάζεται με κατάλληλη ταυτότητα, την οποία οφείλει να επιδεικνύει κατά την άσκηση των καθηκόντων και εξουσιών του.

(7) Καμία ευθύνη δεν καταλογίζεται στον Αρχιεπιθεωρητή ή/ και σε οποιονδήποτε Επιθεωρητή για οποιαδήποτε πράξη ή απόφασή του, που έγινε ή λήφθηκε καλόπιστα, μέσα στα πλαίσια άσκησης από αυτόν των προβλεπόμενων από τον παρόντα Νόμο εξουσιών και καθηκόντων του.

(8) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 22, ο Αρχιεπιθεωρητής και οι Επιθεωρητές έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα και εξουσίες:

(α) να επιθεωρούν τα ιδρύματα ιστών και τους οργανισμούς προμήθειας καθώς και τις εγκαταστάσεις τρίτων μερών, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 47·

(β) να αξιολογούν και ελέγχουν τις εμπίπτουσες στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου διαδικασίες και δραστηριότητες των ιδρυμάτων ιστών και οργανισμών προμήθειας και των εγκαταστάσεων των αναφερόμενων στην παράγραφο (α) τρίτων μερών·

(γ) να εξετάζουν οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα στοιχεία, που συνδέονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(9) Ο Αρχιεπιθεωρητής και οι Επιθεωρητές, μετά από κάθε επιθεώρηση, αναφέρουν γραπτώς κατά πόσο τα ιδρύματα ιστών και οι οργανισμοί προμήθειας εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου και πληρούν τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων κανονισμών. Το περιεχόμενο της εν λόγω αναφοράς κοινοποιείται γραπτώς στο υπό επιθεώρηση ίδρυμα ιστών, και οργανισμό προμήθειας.