Ορισμός ψυχικής πίεσης

11.-(1) Για τους σκοπούς του εδαφίου (7) του άρθρου 9, η συναίνεση θεωρείται ότι παρασχέθηκε συνεπεία ψυχικής πίεσης όταν οι σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ προσώπου και δότη είναι τέτοιες ώστε το εν λόγω πρόσωπο να είναι σε θέση να κυριαρχεί επί της θέλησης του δότη και να επωφελείται από τη θέση αυτή για να εξασφαλίσει αθέμιτο όφελος έναντι του δότη.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), θεωρείται ότι είναι σε θέση να κυριαρχεί επί της θέλησης του δότη, κάθε πρόσωπο, το οποίο έχει πραγματική ή προφανή εξουσία επί του δότη ή βρίσκεται σε σχέση εμπιστοσύνης έναντι αυτού.