Εκπαίδευση

16. (1) Η παροχή ειδικής εκπαίδευσης από οποιοδήποτε πρόσωπο, σχολή, κολλέγιο ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα επιτρέπεται μόνο, αφού το πρόγραμμα της ειδικής αυτής εκπαίδευσης τύχει της έγκρισης του Αρχηγού.

(2) Τα ιδιωτικά γραφεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας έχουν υποχρέωση να εκπαιδεύουν κατάλληλα τους φύλακες ή το προσωπικό που απασχολούν, ανάλογα με τα καθήκοντα που τους ανατίθενται:

Νοείται ότι, το πρόγραμμα της εκπαίδευσης εγκρίνεται από τον Αρχηγό.

(3) Μέλος της Αστυνομίας εξουσιοδοτημένο εγγράφως από τον Αρχηγό δύναται να παρευρίσκεται και να παρακολουθεί τα προγράμματα εκπαίδευσης που διεξάγονται σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2).