Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

“Αρχηγός” σημαίνει τον Αρχηγό της Αστυνομίας·

“ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας” σημαίνει το γραφείο το οποίο λειτουργεί δυνάμει άδειας που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

“ιδιώτης φύλακας” σημαίνει πρόσωπο στο οποίο έχει εκδοθεί άδεια άσκησης επαγγέλματος ιδιώτη φύλακα, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και περιλαμβάνει τον τεχνικό συστημάτων ασφάλειας·

“ιδιωτικές υπηρεσίες έρευνας” σημαίνει τις υπηρεσίες που παρέχονται δυνάμει του άρθρου 20·

“Μητρώο Εγγραφής Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας” σημαίνει το μητρώο που τηρεί ο Αρχηγός δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 3·

“Μητρώο Εγγραφής Φυλάκων” σημαίνει το μητρώο που τηρεί ο Αρχηγός δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 3·

“προσωπικό” σημαίνει όλα τα πρόσωπα που  εργοδοτούνται από ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, εκτός από φύλακα·

“υπεύθυνος γραφείου” σημαίνει το φυσικό πρόσωπο που έχει τη διεύθυνση του ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και το οποίο ορίζεται γραπτώς από το πρόσωπο επ’ ονόματι του οποίου εκδόθηκε άδεια λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας·

“υπηρεσίες ασφάλειας” σημαίνει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 και παρέχονται από ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας ή από ιδιώτη φύλακα·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως·

“φύλακας” σημαίνει φυσικό πρόσωπο το οποίο εργοδοτείται από ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10 και κατέχει άδεια δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.