Δημόσιο βοήθημα σε έκτακτες περιπτώσεις

4. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, ο Διευθυντής μπορεί να παρέχει δημόσιο βοήθημα σε άτομο το οποίο ευρίσκεται σε επείγουσα ανάγκη του βοηθήματος αυτού, ως αποτέλεσμα ειδικών προσωπικών περιστάσεων ή απροσδόκητης ή έκτακτης κατάστασης που επηρεάζει το εν λόγω άτομο. Ενεργώντας για το σκοπό αυτό, ο Διευθυντής δύναται να παραβλέψει την ανάγκη διεξαγωγής πλήρους έρευνας σε σχέση με το άτομο αυτό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 ή την προσήλωσή του σε αυστηρή συμμόρφωση με τις διατάξεις των Κανονισμών που διέπουν τη διαδικασία παροχής του βοηθήματος.