Ποσό δημόσιων βοηθημάτων

6. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το ποσό του δημόσιου βοηθήματος το οποίο παρέχεται σε κάποιο άτομο για ικανοποίηση των βασικών ή ειδικών αναγκών του, είναι το ποσό κατά το οποίο το εισόδημα και οι οικονομικοί του πόροι υπολείπονται του ποσού που είναι αναγκαίο για ικανοποίηση των εν λόγω αναγκών του, όπως τούτο καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι το ποσό του δημόσιου βοηθήματος που παρέχεται για κάλυψη βασικών ή ειδικών αναγκών δεν θα είναι μικρότερο των πέντε λιρών.