Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμος του 2006.