Σημείωση
4 του Ν. 129(Ι)/2011Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 129(Ι)/2011 αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2011.