Σημείωση
5 του Ν. 129(Ι)/2011Κατάργηση και Μεταβατικές διατάξεις

5. (1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 129(Ι)/2011], ο περί Ειδικής Χορηγίας (Αγορά ή Ανέγερση Κατοικίας) Νόμος, καταργείται, εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 9 αυτού.

(2) Αιτήσεις και διαδικασίες που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 129(Ι)/2011] έχουν υποβληθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη με βάση τον περί Ειδικής Χορηγίας (Αγορά ή Ανέγερση Κατοικίας) Νόμο, συνεχίζουν και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, οι οποίες για το σκοπό αυτό θεωρείται ότι εξακολουθούν να ισχύουν.

(3) Αγοραπωλητήρια έγγραφα ή άλλες συμφωνίες που έχουν συναφθεί για την πραγματοποίηση των συναλλαγών που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος Πίνακα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 129(Ι)/2011], ρυθμίζονται από τον περί Ειδικής Χορηγίας (Αγορά ή Ανέγερση Κατοικίας) Νόμο, μέχρι της ολοκλήρωσης της συναλλαγής που αυτά αφορούν, ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 129(Ι)/2011] που αφορούν το χρόνο συναλλαγής:

Νοείται ότι οι συναλλαγές αυτές επιβαρύνονται με κανονικό συντελεστή ΦΠΑ όπως καθορίζεται στο άρθρο 17 του βασικού νόμου.