Προοίμιο

Επειδή αφενός μεν από το Δεκέμβριο του 1963 η τουρκική κοινότητα αρνείτο να συμμετάσχει και αποσύρθηκε από τα συνταγματικά όργανα της πολιτείας και αρνείτο να μετέχει στα της διαχείρισης δημ?σιων υποθέσεων της πολιτείας δι’ εκλεγμένων αντιπροσώπων της, αφετέρου δε συνεχίζει να υφίσταται η έκρυθμη κατάσταση που δημιουργήθηκε συνεπεία της τουρκικής εισβολής τον Ιούλιο και Αύγουστο του 1974 και η τουρκική κοινότητα βρίσκεται σε έδαφος της Δημοκρατίας που είναι υπό τουρκική κατοχή και δε συμμετέχει στα συνταγματικά όργανα και λειτουργίες,

Και επειδή η ως άνω κατάσταση πραγμάτων καθιστά αδύνατη τη λειτουργία ρυθμίσεων του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας που προβλέπουν περί χωριστής εκλογής από την ελληνική και τουρκική κοινότητα δικών της αντιπροσώπων στα νομοθετικά και εκτελεστικά όργανα σε χωριστές εκλογές διενεργούμενες μεταξύ εκλογέων της κάθε κοινότητας εγγεγραμμένων σε χωριστό ελληνικό και τουρκικό εκλογικό κατάλογο, αντιστοίχως,

Και επειδή, συνεπεία της ως άνω κατάστασης πραγμάτων, μικρός αριθμός προσώπων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο ελεύθερο έδαφος της Δημοκρατίας δεν ασκεί το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και καθίσταται αδύνατη από αυτή την άποψη η λειτουργία δημοκρατικών συνταγματικών θεσμών και η απρόσκοπτη λειτουργία της πολιτείας και ουσιωδών υπηρεσιών της,

Και επειδή καθίσταται αναγκαίο για την πολιτεία να πάρει μέτρα,  για να ασκούν τα εν λόγω πρόσωπα το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και να υπάρχει αποτελεσματική εφαρμογή θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών που διασφαλίζονται στο σύνταγμα, όπως και συμμόρφωση της Δημοκρατίας με διεθνείς της δεσμεύσεις που άπτονται των εν λόγω δικαιωμάτων και ελευθεριών και συμμόρφωσή της με Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε στις 22 Ιουνίου 2004, σε ατομική προσφυγή προσώπου που ανήκει στην πιο πάνω κατηγορία,

Και επειδή είναι επάναγκες, για τη λειτουργία δημοκρατικών συνταγματικών θεσμών, για την απρόσκοπτη λειτουργία της πολιτείας και ουσιωδών υπηρεσιών της και για την υποστύλωση των δημοκρατικών θεσμών, όπως ληφθούν προσωρινά νομοθετικά μέτρα, για να ασκούν τα πιο πάνω πρόσωπα το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι μέχρι να εκφέρει ο κυπριακός λαός άποψη γι’ αυτά τα ζητήματα, σύμφωνα με τις αρχές της δημοκρατίας.

Γι’ αυτό η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :