Κανονισμοί

19. Ο Διαχειριστής Υποδομής δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου.