Έγκριση χρήσης κατοχυρωμένης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης

24.-(1) Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να τοποθετήσει στην αγορά γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα με τις ενδείξεις ΠΟΠ ή ΠΓΕ, το Κοινοτικό Σύμβολο καθώς και το σήμα πιστοποίησης που προβλέπεται στα άρθρα 18 και 19 του παρόντος Νόμου θα πρέπει να τύχει έγκρισης.

(2) Η έγκριση χορηγείται από την Αρμόδια Αρχή ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου σύμφωνα με το εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου η οποία υποβάλλεται τουλάχιστο ένα μήνα πριν την έναρξη της δραστηριότητάς του, και κατόπιν εξακρίβωσης από την Αρμόδια Αρχή ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006.

(3) Η αίτηση που αναφέρεται στο εδάφιο (2) πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία -

(α) Το όνομα και τη διεύθυνση του ενδιαφερόμενου,

(β) το είδος και την ονομασία του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου,

(γ) την κατηγορία ΠΟΠ ή ΠΓΕ, και

(δ) την ημερομηνία έναρξης της παραγωγής του συγκεκριμένου γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου.

(4) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να αναστέλλει ή να ανακαλεί την ως άνω έγκριση για όσο χρονικό διάστημα κρίνει απαραίτητο εφόσον-

(α) Δεν τηρούνται οι προδιαγραφές ΠΟΠ ή ΠΓΕ του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου, ή/και

(β) παραβιάζεται οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006.