Πρώτο Παράρτημα

(Άρθρο 2)

Κοινοτικές Αποφάσεις

 

1. 93/619/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 1993 για τη σύσταση επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής επιτροπής αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 297, 2.12.1993, σ. 25)·

 

2. 2004/585/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2004, για την ίδρυση περιφερειακών γνωμοδοτικών συμβουλίων δυνάμει της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 256, 3.8.2004, σ. 17)·

 

3. 2004/774/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2004, με την οποία κηρύσσεται η έναρξη λειτουργίας του γνωμοδοτικού περιφερειακού συμβουλίου Βορείου Θαλάσσης στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 342, 18.11.2004, σ. 28)·

 

4. 2005/606/EK: Απόφαση της Επιτροπής, της 5ης Αυγούστου 2005, για την κήρυξη της έναρξης λειτουργίας του γνωμοδοτικού περιφερειακού συμβουλίου πελαγικών αποθεμάτων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 206, 9.8.2005, σ. 21)·

 

5. 2005/668/EK: Απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2005, για την κήρυξη της έναρξης λειτουργίας του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τα Βόρεια Δυτικά ύδατα στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 249, 24.9.2005, σ. 18)·

 

6. 84/17/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 1983 για την εκτέλεση από το Ηνωμένο Βασίλειο ορισμένων μέτρων προσαρμογής της παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της αλιείας κατ' εφαρμογή της οδηγίας 83/515/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 18, 21.1.1984, σ. 39)·

 

7. 84/117/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 24ης Φεβρουαρίου 1984 για την πραγματοποίηση από τη Δανία ορισμένων ενεργειών προσαρμογής της παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της αλιείας κατ' εφαρμογή της οδηγίας 83/515/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 64, 6.3.1984, σ. 12)·

 

8. 84/262/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 4ης Μαΐου 1984 για την πραγματοποίηση από το Βέλγιο ορισμένων ενεργειών προσαρμογής της παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της αλιείας, κατ' εφαρμογή της οδηγίας 83/515/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 131, 17.5.1984, σ. 42)·

 

9. 84/376/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 1984 όσον αφορά την πραγματοποίηση από τη Γερμανία ορισμένων ενεργειών προσαρμογής της παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 196, 26.7.1984, σ. 54)·

 

10. 84/589/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 1984 για την πραγματοποίηση από την Ελλάδα ορισμένων ενεργειών προσαρμογής της παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της αλιείας κατ' εφαρμογή της οδηγίας 83/515/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 322, 11.12.1984, σ. 13)·

 

11. 85/154/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 4ης Φεβρουαρίου 1985 για την πραγματοποίηση από τη Γαλλία ορισμένων ενεργειών προσαρμογής της παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της αλιείας κατ' εφαρμογή της οδηγίας 83/515/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 59, 27.2.1985, σ. 24)·

 

12. 85/437/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 11ης Σεπτεμβρίου 1985 για την πραγματοποίηση από τις Κάτω Χώρες ορισμένων δράσεων προσαρμογής της παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της αλιείας κατ' εφαρμογή της οδηγίας 83/515/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 252, 21.9.1985, σ. 28)·

 

13. 85/474/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 1985 σχετικά με τις αιτήσεις επιστροφής και πληρωμής προκαταβολών σχετικά με ορισμένες δράσεις προσαρμογής της παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 284, 24.10.1985, σ. 1)·

 

14. 85/482/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 1985 για την πραγματοποίηση από την Ιταλία ορισμένων ενεργειών προσαρμογής της παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της αλιείας κατ' εφαρμογή της οδηγίας 83/515/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 287, 29.10.1985, σ. 31)·

 

15. 86/352/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 1986 σχετικά με την τροποποίηση της εφαρμογής, από τη Γερμανία, ορισμένων ενεργειών προσαρμογής της παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της αλιείας, κατ εφαρμογή της οδηγίας 83/515/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 205, 29.7.1986, σ. 50)·

 

16. 86/539/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 3ης Νοεμβρίου 1986 σχετικά με την εφαρμογή εκ μέρους της Πορτογαλίας ορισμένων ενεργειών προσαρμογής της παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της αλιείας κατ εφαρμογή της οδηγίας 83/515/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 319, 14.11.1986, σ. 74)·

 

17. 86/540/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 4ης Νοεμβρίου 1986 σχετικά με την εφαρμογή εκ μέρους της Ισπανίας ορισμένων ενεργειών προσαρμογής της παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της αλιείας κατ' εφαρμογή της οδηγίας 83/515/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 319, 14.11.1986, σ. 75)·

 

18. 92/86/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 1991 όσον αφορά ορισμένες προσαρμογές των μέτρων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4028/86 για την πρώην Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 32, 8.2.1992, σ. 29)·

 

19. 92/448/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1992 για τη χορήγηση κοινοτικής συνδρομής σε ορισμένα ειδικά μέτρα εκτέλεσης του προγράμματος ειδικών επιλογών λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα της Μαδέρας και των Αζορών (Poseima), όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 248, 28.8.1992, σ. 73)·

 

20. 92/449/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1992 για τη χορήγηση κοινοτικής συνδρομής σε ορισμένα ειδικά μέτρα εκτέλεσης του προγράμματος ειδικών επιλογών λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα των Καναρίων Νήσων (Poseican), όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 248, 28.8.1992, σ. 75)·

 

21. 94/929/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 1994 για την έγκριση του κοινοτικού προγράμματος σχετικά με τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας καθώς και της μεταποίησης και εμπορίας των προϊόντων τους στη Γερμανία - (στόχος αριθ. 5α) εκτός των περιοχών του στόχου αριθ. 1, περίοδος 1994-1999), όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 364, 31.12.1994, σ. 51)·

 

22. 95/84/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 20ής Μαρτίου 1995 για την εφαρμογή του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2930/86 του Συμβουλίου που ορίζει τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 67, 25.3.1995, σ. 33)·

 

23. 2003/245/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2003, για τις αιτήσεις που λήφθηκαν από την Επιτροπή για την αύξηση των στόχων των ΠΠΠ IV προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι βελτιώσεις στον τομέα της ασφάλειας, της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, της υγιεινής, της ποιότητας των προϊόντων και των συνθηκών εργασίας για σκάφη ολικού μήκους άνω των 12 μέτρων, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 90, 8.4.2003, σ. 48)·

 

24. 2005/128/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2005, σχετικά με τη χορήγηση στην Ιταλία μερικής παρέκκλισης για την υποβολή στοιχείων για τις εκφορτώσεις αλιευτικών προϊόντων στα κράτη μέλη, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 43, 15.2.2005, σ. 27)·

 

25. 94/117/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 21ης Φεβρουαρίου 1994 για τον καθορισμό ελαχίστων απαιτήσεων όσον αφορά την υποδομή και τον εξοπλισμό, που πρέπει να τηρούνται από ορισμένες μικρές εγκαταστάσεις που εξασφαλίζουν τη διανομή αλιευτικών προϊόντων στην Ελλάδα, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 54, 25.2.1994, σ. 28)·

 

26. 95/173/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 7ης Μαρτίου 1995 για τον καθορισμό των ειδικών όρων εισαγωγής προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καταγωγής Περού, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 116, 23.5.1995, σ. 41)·

 

27. 95/453/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 23ης Οκτωβρίου 1995 για καθορισμό των ειδικών όρων εισαγωγής ζώντων διθύρων μαλακίων, εχινοδέρμων, χιτωνοφόρων και θαλασσίων γαστεροπόδων καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 264, 7.11.1995, σ. 35)·

 

28. 95/538/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 1995, για τον καθορισμό των ειδικών όρων εισαγωγής των προϊόντων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας καταγωγής Ιαπωνίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 304, 16.12.1995, σ. 52)·

 

29. 96/355/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 1996 για τον καθορισμό των ειδικών όρων εισαγωγής των προϊόντων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας καταγωγής Σενεγάλης, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 137, 8.6.1996, σ. 24)·

 

30. 96/356/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 1996 για τον καθορισμό των ειδικών όρων εισαγωγής των προϊόντων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας καταγωγής Γκάμπια, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 137, 8.6.1996, σ. 31)·

 

31. 2003/566/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2003, για τη χρηματοδοτική συμβολή για την υλοποίηση δράσεων προβλεπόμενων από τα κράτη μέλη στη διάρκεια του έτους 2003 για την εφαρμογή των καθεστώτων ελέγχου, επιθεώρησης και εποπτείας της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 192, 31.7.2003, σ. 44)·

 

32. 2003/607/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Αυγούστου 2003, σχετικά με τον καθορισμό ειδικών όρων που διέπουν τις εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων από τη Σλοβακία, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 210, 20.8.2003, σ. 20)·

 

33. 2003/759/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τον καθορισμό ειδικών όρων που διέπουν τις εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων από τη Μπελίζε, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 273, 24.10.2003, σ. 18)·

 

34. 2003/760/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τον καθορισμό ειδικών όρων που διέπουν τις εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων από τη Γαλλική Πολυνησία, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 273, 24.10.2003, σ. 23)·

 

35. 2004/30/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2003, για τον καθορισμό ειδικών όρων που διέπουν τις εισαγωγές επεξεργασμένων και κατεψυγμένων δίθυρων μαλακίων, εχινοδέρμων, χιτωνοφόρων και θαλάσσιων γαστεροπόδων καταγωγής Περού, και για την κατάργηση των αποφάσεων 2001/338/ΕΚ και 95/174/ΕΚ, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 6, 10.1.2004, σ. 53)·

 

36. 2005/633/EK: Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Αυγούστου 2005, για την κατανομή μιας πρόσθετης ημέρας απουσίας από λιμάνι στη Γερμανία σύμφωνα με το παράρτημα IVα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 27/2005 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 226, 1.9.2005, σ. 10)·

 

37. 89/631/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1989 για κοινοτική χρηματοδοτική συμμετοχή στις δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται τα κράτη μέλη προκειμένου να εξασφαλίσουν την τήρηση του κοινοτικού συστήματος για τη διατήρηση και τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 364,14.12.1989, σ. 64)·

 

38. 96/286/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 1996, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της απόφασης 95/527/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας σε ορισμένες δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται τα κράτη μέλη για την εφαρμογή του καθεστώτος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 106, 30.4.1996, σ. 37)·

 

39. 1999/405/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1999, που εξουσιοδοτεί το Βασίλειο της Ισπανίας να προσχωρήσει προσωρινά στη σύμβαση για την ίδρυση της διαμερικανικής επιτροπής για τον τροπικό τόνο (IATTC) , όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 155, 22.6.1999, σ. 37)·

 

40. 2000/487/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, σχετικά με την αποδοχή, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της τροποποίησης του κειμένου της συμφωνίας για την ίδρυση της γενικής επιτροπής αλιείας για τη Μεσόγειο, για την θέσπιση ανεξάρτητου προϋπολογισμού της εν λόγω οργάνωσης, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 197, 3.8.2000, σ. 35)·

 

41. 2001/431/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, σχετικά με τη χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας σε ορισμένες δαπάνες αναλαμβανόμενες από τα κράτη μέλη για την εφαρμογή καθεστώτων ελέγχου, επιθεώρησης και επιτήρησης στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 154, 9.6.2001, σ. 22)·

 

42. 2003/185/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 2003, για τη χορήγηση πρόσθετων ημερών απουσίας των αλιευτικών σκαφών από λιμάνια σε κράτη μέλη σύμφωνα με το παράρτημα XVII του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2341/2002 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 71, 15.3.2003, σ. 28)·

 

43. 2003/557/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2003, για την προσωρινή κατανομή στις Κάτω Χώρες πρόσθετων ημερών απουσίας από λιμένες για αλιευτικά σκάφη που διαθέτουν δοκότρατες, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 189, 29.7.2003, σ. 48)·

 

44. 2004/65/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Δεκεμβρίου 2003, για τη χρηματοδοτική συμβολή για την υλοποίηση ορισμένων δράσεων προβλεπόμενων από τα κράτη μέλη στη διάρκεια του έτους 2003 για την εφαρμογή των καθεστώτων ελέγχου, επιθεώρησης και εποπτείας της κοινής αλιευτικής πολιτικής (δεύτερη φάση), όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 13, 20.1.2004, σ. 36)·

 

45. 2004/465/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 29.4.2004 για κοινοτική χρηματοδοτική συμμετοχή στα προγράμματα ελέγχου της αλιείας των κρατών μελών, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 157, 30.4.2004, σ. 114)·

 

46. 2004/682/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη χορήγηση πρόσθετων ημερών απουσίας από λιμένα στη Δανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2287/2003 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 311, 8.10.2004, σ. 32)·

 

47. 2004/690/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη χρηματοδοτική συμβολή της Κοινότητας για την αγορά και τον εξοπλισμό αλιευτικών σκαφών με ηλεκτρονικές συσκευές εντοπισμού το 2004, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 314, 13.10.2004, σ. 11)·

 

48. 2004/890/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2004, για την αποχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας από τη Σύμβαση για την αλιεία και τη διατήρηση των ζώντων πόρων της Βαλτικής Θάλασσας και των Belts, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 375, 23.12.2004, σ. 27)·

 

49. 2005 /38/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 27ης Δεκεμβρίου 2004, για τη χορήγηση πρόσθετων ημερών απουσίας από λιμένα στις Κάτω Χώρες σύμφωνα με το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2287/2003 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 19, 21.1.2005, σ. 75)·

 

50. 2005/322/EK: Απόφαση της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 2005, για την αίτηση που υποβλήθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 104, 23.4.2005, σ. 37)·

 

51. 2005/424/EK: Απόφαση της Επιτροπής, της 3ης Ιουνίου 2005, περί κοινοτικής χρηματοδοτικής συμμετοχής στα προγράμματα ελέγχου, επιθεώρησης και επιτήρησης των κρατών μελών για το 2005, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 144, 8.6.2005, σ. 43)·

 

52. 2005/425/EK: Απόφαση της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2005, για την κατανομή μιας πρόσθετης ημέρας απουσίας από λιμάνι στη Δανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το παράρτημα IVα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 27/2005 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 144, 8.6.2005, σ. 51)·

 

53. 83/653/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1983 σχετικά με την κατανομή των δυνατοτήτων αλιείας ρέγγας στη Βόρεια Θάλασσα από την 1η Ιανουαρίου 1984, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 371, 31.12.1983, σ. 39)·

 

54. 87/277/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 18ης Μαΐου 1987 σχετικά με την κατανομή των δυνατοτήτων αλίευσης γάδου στην περιοχή του Spitzberg και της νήσου των ʼρκτων και στη διαίρεση 3Μ όπως ορίζεται από τη σύμβαση NAFO, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 135, 23.5.1987, σ. 29)·

 

55. 2000/439/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί χρηματοδοτικής συνδρομής της Κοινότητας στις δαπάνες των κρατών μελών για τη συλλογή δεδομένων και για τη χρηματοδότηση μελετών και πιλοτικών σχεδίων άσκησης της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176, 15.7.2000, σ. 42)·

 

56. 2003/553/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 2003, για την επιλεξιμότητα των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν από ορισμένα κράτη μέλη κατά το 2003 για τη συλλογή και διαχείριση των δεδομένων που χρειάζονται κατά την άσκηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187, 26.7.2003, σ. 51)·

 

57. 2004/555/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2004, για την επιλεξιμότητα των δαπανών στις οποίες πρέπει να υποβληθούν ορισμένα κράτη μέλη το 2004 για τη συλλογή και τη διαχείριση δεδομένων που απαιτούνται για την άσκηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 248, 22.7.2004, σ. 12)·

 

58. 2005/486/EK: Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 2005, για την επιλεξιμότητα των δαπανών στις οποίες πρέπει να υποβληθούν ορισμένα κράτη μέλη το 2005 για τη συλλογή και τη διαχείριση δεδομένων που απαιτούνται για την άσκηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 181, 13.7.2005, σ. 31)·

 

59. 88/307/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 1988 σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών για τη βελτίωση των μέσων επιτήρησης και ελέγχου που απαιτούνται για την εφαρμογή του κοινοτικού καθεστώτος διατήρησης των αλιευτικών πόρων, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 136, 6.1988, σ. 14)·

 

60. 94/502/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1994 σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών που πρέπει να πραγματοποιηθούν από το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο για την εφαρμογή των προτύπων σχεδίων που αφορούν τη χρησιμοποίηση των συστημάτων συνεχούς εντοπισμού των αλιευτικών πλοίων, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 202, 8.1994, σ. 28)·

 

61. 94/645/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 1994 σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών που πρέπει να πραγματοποιηθούν από την Ιταλία για την εφαρμογή των προτύπων σχεδίων που αφορούν τη χρησιμοποίηση των συστημάτων συνεχούς εντοπισμού των αλιευτικών πλοίων, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 249, 4.9.1994, σ. 20)·

 

62. 2001/382/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2001, σχετικά με τη χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας στις δαπάνες για την εφαρμογή ορισμένων μέτρων διαχείρισης αποθεμάτων άκρως μεταναστευτικών ειδών, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 137,19.5.2001, σ. 25)·

 

63. 2005/429/EK: Απόφαση της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2005, περί θεσπίσεως ειδικού προγράμματος παρακολούθησης για την αποκατάσταση των αποθεμάτων γάδου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 148, 11.6.2005, σ. 36)·

 

64. 90/554/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 1990 σχετικά με τα σχέδια της ισπανικής υπουργικής απόφασης όσον αφορά την τεχνική υποστήριξη στον αλιευτικό στόλο κατά το 1988, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 314, 14.11.1990, σ. 13)·

 

65. 95/195/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 1995 σχετικά με την ενίσχυση που χορηγεί η περιοχή της Σαρδηνίας (Ιταλία) στον αλιευτικό τομέα (προσωρινός παροπλισμός πλοίων), όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 126, 9.6.1995, σ. 32)·

 

66. 2000/610/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2000, σχετικά με το καθεστώς ενίσχυσης που προβλέπεται στον περιφερειακό νόμο (περιφέρεια Σικελίας) αριθ. 23 της 28ης Μαρτίου 1995 «Κανόνες που εφαρμόζονται στις ενώσεις συλλογικών εγγυήσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» - Τομέας αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 259, 13.10.2000, σ. 62)·

 

67. 2001/1/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2000, σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις που χορήγησε η Γερμανία στην Dessauer Gerateindustrie GmbH, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 1, 4.1.2001, σ. 10)·

 

68. 2005/238/: Απόφαση της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2004, σχετικά με τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στην Κορσική από το 1986 έως το 1999, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 74, 19.3.2005, σ. 41)·

 

69. 1999/337/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, για την υπογραφή από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της συμφωνίας για το διεθνές πρόγραμμα διατήρησης των δελφινιών, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 132, 27.5.1999, σ. 1)·

 

70. 1999/386/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 1999, για την προσωρινή εφαρμογή από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της συμφωνίας για το διεθνές πρόγραμμα διατήρησης των δελφινιών, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 147, 12.6.1999, σ. 23)·

 

71. 2000/487/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, σχετικά με την αποδοχή, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της τροποποίησης του κειμένου της συμφωνίας για την ίδρυση της γενικής επιτροπής αλιείας για τη Μεσόγειο, για την θέσπιση ανεξάρτητου προϋπολογισμού της εν λόγω οργάνωσης, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 197, 3.8.2000, σ. 35).

 

72. 2005/606/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 5ης Αυγούστου 2005, για την κήρυξη της έναρξης λειτουργίας του γνωμοδοτικού περιφερειακού συμβουλίου πελαγικών αποθεμάτων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 206, 09.08.2005, σ. 0021).

 

73. 2005/668/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου2005, για την κήρυξη της έναρξης λειτουργίας του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τα Βόρεια Δυτικά Ύδατα στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 249, 24.9.2005, σ. 18).

 

74. 2005/938/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2005, για την έγκριση εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της συμφωνίας για το διεθνές πρόγραμμα διατήρησης των δελφινιών, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 348, 30.12.2005, σ. 26).

 

75. 2006/191/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2006, για την κήρυξη της έναρξης λειτουργίας του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τη Βαλτική Θάλασσα στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 66, 8.3.2006, σ. 50).

 

76. 2006/199/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Φεβρουαρίου 2006, για τον καθορισμό ιδιαίτερων όρων για τις εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδά της E.E.: L 71, 10.3,2006, σ. 17).

 

77. 2006/236/ΕΚ : Απόφαση της Επιτροπής της 21ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τις ειδικές συνθήκες που διέπουν τα αλιευτικά προϊόντα που εισάγονται από την Ινδονησία και προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 83, 22.3.2006, σ. 16).

 

78. 2006/315/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2006, για την επιλεξιμότητα των δαπανών στις οποίες πρέπει να υποβληθούν ορισμένα κράτη μέλη το 2006 για τη συλλογή και τη διαχείριση δεδομένων που απαιτούνται για την άσκηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 116, 29.4.2006, σ. 68).

 

79. 2006/316/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2006, για την κατανομή στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία και τη Γερμανία ημερών παρουσίας σε μια περιοχή σύμφωνα με το στοιχείο 8.1 .η) του παραρτήματος ΙIΑ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 51/2006 τουΣυμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 80, 17.3.2006, σ. 76).

 

80. 2006/392/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2006, περί κοινοτικής χρηματοδοτικής συμμετοχής στα προγράμματα ελέγχου, επιθεώρησης και επιτήρησης των κρατών μελών για το 2006, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 152 της 7.6.2006, σ. 22).

 

81. 2006/496/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2006, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της αλιευτικής συμφωνίας του Νοτίου Ινδικού Ωκεανού, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 196, 18.7.2006, σ. 14).

 

82. 2006/686/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 12ης Οκτωβρίου 2006, για τη διάθεση στις Κάτω Χώρες πρόσθετων ημερών αλιείας στο Skagerrak, εντός της περιοχής IV, διαίρεση IIa (ύδατα ΕΚ) και διαιρέσεις VIIa και VIa [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 282, 13.10.2006, σ. 50).

 

83. 2006/788/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 2006, για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου που  καθορίζει, για την περίοδο από τις 3 Δεκεμβρίου 2005 έως τις 2 Δεκεμβρίου 2011, τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν για την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Γκαμπόν, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 319, 18.11.2006, σ. 15).

 

84. 2006/1006/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006 για τη σύναψη της συμφωνίας υπό τη μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Κυβέρνησης της Δανίας και της Τοπικής Κυβέρνησης της Γροιλανδίας, αφετέρου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 411, 30.12,2006, σ. 27).

 

85. 2007/82/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 2ας Φεβρουαρίου 2007, σχετικά με τη λήψη επειγόντων μέτρων για την αναστολή των εισαγωγών αλιευτικών προϊόντων προοριζόμενων για την ανθρώπινη διατροφή από τη Δημοκρατία της Γουινέας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 28, 3.2.2007, σ. 25).

 

86. 2007/166/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Ιανουαρίου 2007, για την έγκριση του καταλόγου κοινοτικών επιθεωρητών και μέσων επιθεώρησης δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 76, 16.3.2007, σ. 22).

 

87. 2007/167/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Μαρτίου 2007, σχετικά με παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής που καθορίζονται στην απόφαση 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά ορισμένα προϊόντα αλιείας που εισάγονται από τις νήσους Σαιν Πιέρ και Μικελόν, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 76, 16.3.2007, σ. 32).

 

88. 2007/206/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 29ης Μαρτίου 2007, σχετικά με την έναρξη λειτουργίας του περιφερειακού γνωμοδοτικού συμβουλίου για το στόλο ανοιχτής θαλάσσης/μεγάλων αποστάσεων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 91, 31.3.2007, σ. 52).

 

89. 2007/218/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Μαρτίου 2007, για την τροποποίηση της απόφασης C(2006) 4332 τελικό για τον καθορισμό, ανά κράτος μέλος, της ετήσιας ενδεικτικής κατανομής των κοινοτικών πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 1313] όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 5.4.2007, σ. 37).

 

90. 2007/222/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2007, σχετικά με την έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τα νοτιοδυτικά ύδατα στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 95, 5.4.2007, σ. 52).

 

91. 2007/532/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου  της 23ης Ιουλίου 2007, για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου που καθορίζει, για την περίοδο από την 1η Ιουνίου 2006 έως την 31η Μαϊου 2010, τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 205, 7.8.2007, σ. 59).

 

92. 2007/567/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 7ης Αυγούστου 2007, περί κοινοτικής χρηματοδοτικής συμμετοχής στις δαπάνες των κρατών μελών για την εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην κοινή αλιευτική πολιτική για το 2007, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 217, 22.8.2007, σ. 24).

 

93. 2007/605/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 7ης Αυγούστου 2007, σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών στις οποίες υποβάλλονται ορισμένα κράτη μέλη το 2007 για τη συλλογή και τη διαχείριση δεδομένων που απαιτούνται για την άσκηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 2381 1 1.9.2007, σ. 34).

 

94. 2007/797/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2007, για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή των τροποποιήσεων του πρωτοκόλλου που καθορίζει, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης για την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Μαδαγασκάρης, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 331, 17.12.2007, σ. 3).

 

95. 2007/798/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 2007, για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Μοζαμβίκης, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 331 , 17.12.2007, σ. 31).

 

96. 2007/854/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίουι της 4ης Δεκεμβρίου 2007, για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου που καθορίζει, για την περίοδο από 16 Ιουνίου 2007 έως 15 Ιουνίου 2011, τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας-Μπισσάου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 342, 27.12.2007, σ. 1).

 

97. 2008/69/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 21 ης Δεκεμβρίου 2007, περί κοινοτικής χρηματοδοτικής συμμετοχής για δαπάνες οι οποίες πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη για την εφαρμογή των καθεστώτων παρακολούθησης και ελέγχου της κοινής αλιευτικής πολιτικής για το 2007 (δεύτερη δόση) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 6595] , όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 18, 23.1.2008, σ. 21).

 

98. 2008/150/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και για την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με τις τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου με το οποίο καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες και η χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών για την περίοδο από 18 Ιανουαρίου 2005 έως 17 Ιανουαρίου 2011, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 48, 22.2.2008, σ. 31).

 

99. 2008/151/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008, για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου που καθορίζει, για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2007 έως την 30ή Ιουνίου 2013, τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ακτής Ελεφαντοστού όσον αφορά την αλιεία εντός των αλιευτικών ζωνών της Ακτής Ελεφαντοστού, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 48, 22.2.2008, σ. 37)

 

100. 2008/201/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Φεβρουαρίου 2008 για ανάθεση στην Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας ορισμένων καθηκόντων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1042/2006 και τροποποίησης της απόφασης 2007/166/ΕΚ για την έγκριση του καταλόγου κοινοτικών επιθεωρητών και μέσων επιθεώρησης στον τομέα της αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 60, 5.3.2008, σ. 36).

 

101. 2008/292/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2008, με την οποία ορίζεται ότι ο Εύξεινος Πόντος και τα ποτάμια συστήματα που συνδέονται με αυτόν δεν αποτελούν φυσικό ενδιαίτημα για το ευρωπαϊκό χέλι για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 98, 10.4.2008, σ. 14).

 

102. 2008/323/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 1 ης Απριλίου 2008, περί θεσπίσεως ειδικού προγράμματος ελέγχου και επιθεώρησης για την αποκατάσταση των αποθεμάτων τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 110, 22.4.2008, σ.7).

 

103. 2008/695/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 29ης Αυγούστου 2008, περί της έναρξηςλειτουργίας του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τη Μεσόγειο Θάλασσα στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 232, 30.8.2008, σ. 12).

 

104. 2008/793/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 20081 σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών στις οποίες υποβάλλονται ορισμένα κράτη μέλη το 2008 για τη συλλογή και τη διαχείριση των δεδομένων που απαιτούνται για την άσκηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 272, 14.9.2008, σ. 11).

 

105. 2008/860/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2008 περί κοινοτικής χρηματοδοτικής συμμετοχής στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο, επιθεώρηση και επιτήρηση της αλιείας για το 2008, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 303, 14.11.2008, σ. 13).

 

106. 2008/949/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2008, περί θέσπισης πολυετούς κοινοτικού προγράμματος δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την κοινή αλιευτική πολιτική, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E,: L 346, 23.12.2008, σ. 37).

 

107. 2009/296/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 2009, περί θεσπίσεως ειδικού προγράμματος ελέγχου και επιθεώρησης για την αποκατάσταση των αποθεμάτων τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 2032], όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 80, 26.3.2009, σ. 18).

 

108. 2009/309/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 1ης Απριλίου 2009, για κατάργηση 13 αποφάσεων άνευ αντικειμένου στον τομέα της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 90, 2.4.2009, σ. 24).

 

109. 2009/310/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2009, περί εγκρίσεως των αιτήσεων της Κύπρου, της Μάλτας, της Αυστρίας, της Ρουμανίας και της Σλοβακίας όσον αφορά απαλλαγή από την υποχρέωση για την εκπόνηση προγράμματος διαχείρισης χελιού, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 91, 3.4.2009, σ. 23).

 

110. 2009/447/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 25ης Μάϊου 2009, περί κατάργησης της οδηγίας83/515/ΕΟΚ και 11 αποφάσεων άνευ αντικειμένου στον τομέα της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 149, 12.6.2009. σ. 62).

 

111. 2009/746/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Οκτωβρίου 2009, περί κοινοτικής χρηματοδοτικής συμμετοχής στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο, επιθεώρηση και επιτήρηση της αλιείας το 2009, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 267, 10.10.2009, σ. 20).

 

112. 2009/811/ΕΚ: Αττόφαση της Επιτροπής, της 2ας Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την κοινοτική χρηματοδοτική συνεισφορά στα εθνικά προγράμματα ορισμένων κρατών μελών το 2009 για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 289, 5.11.2009, σ. 16).

 

113. 2009/988/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2009, με την οποία η Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας ορίζεται φορέας αρμόδιος για την εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 338, 19.12.2009, σ. 104).

 

114. 2009/1016/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, της σχετικά με την κατάργηση της απόφασης 2009/473/ΕΚ για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 348, 29.12.2009, σ. 53).

 

115. 2010/93/ΕΕ : Απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2009, περί Θεσπίσεως κοινοτικού προγράμματος για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας για την περίοδο 2011-2013 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 10121], όπως εκαστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 41, 16.2.2010, σ. 8).

 

116. 2010/210/ΕΕ: Απόφαση της Επιτροπής, της 6ης Απριλίου 2010, για τροποποίηση της απόφασης 2009/296/ΕΚ περί θεσπίσεως ειδικού προγράμματος ελέγχου και επιθεώρησης για την αποκατάσταση των αποθεμάτων τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 2060).

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 89, 9.4.2010, σ. 20).

 

117. 2010/352/ΕΕ: Απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2010, περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την επιτήρηση της αλιείας για το 2010, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 160, 26.6.2010, σ. 1 1).

 

118. 2010/711/ΕΕ: Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2010, περί συμπληρωματικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την Ένωση το 2010 στις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη για ορισμένα έργα στον τομέα του ελέγχου, της επιθεώρησης και της επιτήρησης της αλιείας όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 309, 25.11.2010, σ. 7).

 

119. 2010/717/ΕΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2010, για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των τροποποιήσεων της σύμβασης περί της μελλοντικής πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα της αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 321, 7.12.2010, σ. 1).

 

120. 2010/763/ΕΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Νήσων Σολομώντος, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 324, 9.12.2010, σ. 48).

 

121. 2011/207/ΕΕ: Απόφαση της Επιτροπής, της 29ης Μαρτίου 2011, περί θεσπίσεως ειδικού προγράμματος ελέγχου και επιθεώρησης για την αποκατάσταση των αποθεμάτων τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 1984], όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 87, 2.4.2011, σ. 9).

 

122. 2011/294/ΕΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2011, για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικό με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 134, 21.5.2011, σ. 1).

 

123. 2011/310/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 24ης Μαΐου 2011, περί θεσπίσεως ειδικού προγράμματος ελέγχου και επιθεώρησης όσον αφορά την αλιεία πελαγικών ειδών στα δυτικά ύδατα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 138, 26.5.2011, σ. 59).

 

124. 2011/420/ΕΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2011, για τη σύναψη πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 188, 19.7.2011, σ. 1).

 

125. 2011/431/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2011, περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την επιτήρηση της αλιείας για το 2011, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 188, 19.7.2011, σ. 50).

 

126. 2011/443/ΕΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2011, όσον αφορά την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει το κράτος λιμένα για την πρόληψη, αποτροπή και εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, όπως εκάστοτε τροποοιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 191, 22.7.2011, σ. 1).

 

127. 2011/474/ΕΕ : Απόφαση του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2011, σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου περί καθαρισμού των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 196, 28.7.2011, σ. 1).

 

128. 2011/679/ΕΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 10ης Οκτωβρίου 2011, για τη σύναψη του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκραήος του Πράσινου Ακρωτηρίου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ των δύο μερών, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 269, 14.10.2010, σ. 17).

 

129.2011/779/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 25ης Νοεμβρίου 2011, περί πρόσθετης χρηματοδοτικής συμμετοχής στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την επιτήρηση της αλιείας για το 2011, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 318, 1.12.2011, σ. 20).

130. 2011/855/ΕΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2011, όσον αφορά την υπογραφή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γουινέας-Μπισάου, σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεγαξύ των δύο πλευρών, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 344, 28.12.2011, σ. 1).

 

131. 2012/15/ΕΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου για την κατάργηση της απόφασης 2011/491/ΕΕ του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου γου Μαρόκου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 6, 10.1.2012, σ. 1).

 

132. 2012/130/ΕΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης για τη διατήρηση και διαχείριση των αλιευτικών πόρων της ανοικτής θάλασσας στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 67, 6.3.2012, σ. 1).

 

133. 2012/145/ΕΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2012, σχετικά με τη σύναψη του πρωτοκόλλου που συμφωνήθηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γουινέας-Μπισάου, σχετικό με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ των δύο πλευρών, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 72, 10.3.2012, σ. 1).

 

134. 2012/294/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2012, περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την επιτήρηση της αλιείας για το 2012, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 150, 9.6.2012, σ. 86).

 

135. 2012/807/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, περί θεσπίσεως ειδικού προγράμματος ελέγχου και επιθεώρησης όσον αφορά την αλιεία πελαγικών ειδών στα δυτικά ύδατα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 350, 20.12.2012, σ. 99).

 

136. 2012/826/ΕΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2012, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ των δύο Μερών, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 331, 31.12.2012, σ. 11).

 

137. 2012/827/ΕΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2012, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται επί δύο έτη στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 361, 31.12.2012, σ. 43).

 

138. 2013/41/ΕΕ: Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2013, περί ενωσιακής χρηματοδοτικής συμμετοχής στα προγράμματα ελέγχου της αλιείας των κρατών μελών για το 2013 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 4256] Εκτελεστική, όπως εκάστοτε τροποποιείται

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 204, 31.7.2013, σ. 33).

 

139. 2013/506/ΕΕ: Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα εθνικά προγράμματα 9 κρατών μελών (Βέλγιο, Εσθονία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Γαλλία, Κύπρος, Κάτω Χώρες, Πολωνία και Πορτογαλία) το 2013 για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 6255], όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 276, 17.10.2013, σ. ).

 

140. 2013/762/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2013, περί πρόσθετης χρηματοδοτικής συμμετοχής στα προγράμματα ελέγχου της αλιείας των κρατών μελών για το 2013 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 8576], όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 338, 17.12.2013, σ. 70).

 

140. 2014/120/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2014, για την κατάρτιση καταλόγου επιθεωρητών της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 66, 6.3.2014, σ. 31).

 

141. 2014/156/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση ειδικού προγράμματος ελέγχου και επιθεώρησης όσον αφορά την αλιεία αποθεμάτων τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο θάλασσα, ξιφία στη Μεσόγειο θάλασσα και για την αλιεία των αποθεμάτων σαρδέλας και γαύρου στη Βόρεια Αδριατική, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 85, 21.3.2014, σ. 15).

 

142. 2014/170/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, της 24ης Μαρτίου 2014, για την κατάρτιση καταλόγου μη συνεργαζόμενων χωρών στην καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 91, 27.3.2014, σ. 43).

 

143. 2014/464/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2014, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων της Ένωσης για την πολιτική επιβολής και ελέγχου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 209, 16.7.2014, σ. 59).

 

144. 2014/715/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2014, για τον χαρακτηρισμό των τρίτων χωρών που η Επιτροπή θεωρεί μη συνεργαζόμενες τρίτες χώρες δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 297, 15.10.2014, σ. 23).

 

145. 2014/914/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2014, περί τροποποιήσεως της εκτελεστικής απόφασης αριθ. 2014/170/ΕΕ για την κατάρτιση καταλόγου μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών στην καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας σύμφωνα με τον κανονσιμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, όσον αφορά την Μπελίζε, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 360, 17.12.2014, σ. 53).

 

146. Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/645 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2015, για την κατάρτιση καταλόγου επιθεωρητών οι οποίοι δύνανται να διεξάγουν επιθεωρήσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 106, 24.4.2015, σ. 31).

 

147. Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1251 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος της Ένωσης για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για την περίοδο 2017-2019 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 4329], όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 207, 1.08.2016, σ. 113).

 

148. Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1701 της Επιτροπής, της 19ης Αυγούστου 2016, περί θεσπίσεως κανόνων σχετικά με το μορφότυπο για την υποβολή προγραμμάτων εργασιών για τη συλλογή δεδομένων στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας [κοινοποιηθείσα υπό τον αιρθμό C(2016) 5304], όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 260, 27.09.2016, σ. 153).

 

149. Απόφαση (ΕΕ) 2017/418 του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L64, 10.05.2017, σ. 1).

 

150. Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ), Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1138 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2016, για την τροποποίηση των μορφοτύπων που βασίζονται στο πρότυπο UN/CEFACT για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την αλιεία [κοινοποιηθείσα υπο τον αριθμό C(2016) 4226], όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L188, 13.07.2016, σ. 26).

 

151. Εκτλεστική απόφαση ΕΕ2017/1949 της Επιτροπής, της 25ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/715/ΕΕ για τον χαρακτηρισμό της Σρι Λάνκα ως τρίτης χώρας που η Επιτροπή θεωρεί ως μη συνεργαζόμενη τρίτη χώρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας όπως εκάστοτε τροποποιείται

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L276, 26.10.2017, σ. 62).

 

152. Απόφαση (ΕΕ) 2018/1069 του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2018, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024) όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L194, 31.7.2018, σ. 1).


153. Απόφαση (ΕΕ) 2018/1257 του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας για την αποτροπή της άναρχης αλιείας ανοικτής θάλασσας στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό, όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L238, 21.9.2018, σ. 1).


154. Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1283 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τον μορφότυπο και τα χρονοδιαγράμματα για την υποβολή ετήσιων εκθέσεων συλλογής δεδομένων στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L242, 26.9.2018, σ. 1).


155. Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1986 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση ειδικού προγράμματος ελέγχου και επιθεώρησης όσον αφορά ορισμένους τύπους αλιείας και την κατάργηση των εκετελεστικών αποφάσεων 2012/807/ΕΕ, 2013/328/ΕΕ, 2013/305/ΕΕ και 2014/156/ΕΕ, όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L317, 14.12.2018, σ. 29).


156. Απόφαση (ΕΕ) 2018/2068 του Συμβουλίου, της 29ης Νοεμβρίου 2018, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, του πρωτοκόλλου εφαρμογής της, καθώς και της ανταλλαγής επιστολών που συνοδεύουν τη συμφωνία, όπως εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L331, 28.12.2018, σ. 1).

 

157. Απόφαση (ΕΕ) 2019/407 του Συμβουλίου της 4ης Μαρτίου 2019 σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας για την αποτροπή της άναρχης αλιείας ανοικτής θάλασσας στον κεντρικό Άρκτικό Ωκεανό, όπς εκάστοτε τροποποιείται,

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L73, 15.3.2019, σ. 1).

 

158. Απόφαση (ΕΕ) 2019/441 του Συμβουλίου της 4ης Μαρτίου 2019, για τη σύναψη της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, του πρωτοκόλλου εφαρμογής της, καθώς και της ανταλλαγής επιστολών που συνοδεύουν τη συμφωνία, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L77, 23.3.2019, σ. 4).