ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

[΄Αρθρο 7(3)(β), 7(3)(δ) και 7(8)]

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΔΟΚΙΜΕΣ

 

 

Μέρος 1 - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ

Κυβερνητικό Εργαστήριο (1) .........................................................................................

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ

-----------------------------

 

Προς (2) .........................................................................................................................

 

Εγώ, ο υπογραφόμενος Κυβερνητικός Αναλυτής, πιστοποιώ ότι παρέλαβα την ............ ημέρα του

.................., του έτους ................, από (3) ......................................ένα δείγμα που σημάνθηκε (4)

................................ και είχε την περιγραφή (5) ..............................................για δοκιμή (το οποίο

μετά ζυγίστηκε (6) .....................) και το οποίο έχει δοκιμαστεί ή αναλυθεί από εμένα ή από πρόσωπο

υπό τις οδηγίες και την άμεση επίβλεψή μου (7), και ότι τα αποτελέσματα είναι τα εξής, ως ακολούθως

(8):...........................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 

Η γνώμη και οι παρατηρήσεις μου είναι (9)

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Επιπλέον πιστοποιώ ότι το δείγμα (από τη στιγμή της παραλαβής του από εμένα) δεν έχει υποστεί καμιά

αλλαγή η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσματα, τη γνώμη μου και τις παρατηρήσεις μου που

εκφράστηκαν πιο πάνω.

 

Σαν μάρτυρας η υπογραφή μου την ................ ημέρα του ...................., του έτους ................... .

 

 

(Υπογραφή) .................................

Κυβερνητικός Αναλυτής

 

Σημειώσεις:

(1) Εδώ εισάγεται το όνομα και η διεύθυνση του Κυβερνητικού Εργαστηρίου που εκτελεί τη δοκιμή.

(2) Εδώ εισάγεται το όνομα και η διεύθυνση του προσώπου που υπέβαλε το δείγμα για δοκιμή.

(3) Εδώ εισάγεται το όνομα του προσώπου που έφερε το δείγμα για δοκιμή.

(4) Εδώ εισάγεται το όνομα/είδος του δείγματος και αριθμός αναφοράς, παραδείγματος χάριν, ο αριθμός

Γενικού Εργαστηρίου (Αρ. Γ.Ε.).

(5) Εδώ εισάγονται παρατηρήσεις σχετικές με το δείγμα, όπως ημερομηνία δειγματοληψίας, και στοιχεία

του προσώπου από το οποίο λήφθηκε το δείγμα.

(6) Αυτό το σημείο δύναται να διαγραφεί ή το κενό να μη συμπληρωθεί, όταν το δείγμα δεν μπορεί να

ζυγιστεί εύκολα ή όταν η ζύγιση δεν έχει σημασία για το αποτέλεσμα της δοκιμής.

(7) Εδώ διαγράφονται οι λέξεις «από εμένα ή» ή οι λέξεις «ή από πρόσωπο υπό τις οδηγίες και την άμεση

επίβλεψή μου», ανάλογα με την περίπτωση.

(8) Εδώ ο Κυβερνητικός Αναλυτής ορίζει το αποτέλεσμα της δοκιμής.

(9) Εδώ ο Κυβερνητικός Αναλυτής εκφράζει, εάν το κρίνει αναγκαίο, τη γνώμη του και τις παρατηρήσεις

του, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του περί της Εφαρμογής των Κοινοτικών Κανονισμών και

Κοινοτικών Αποφάσεων Νόμου, των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων διαταγμάτων και των σχετικών

Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών Αποφάσεων.

 

 

 

 

 

Μέρος 2 - ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 

 

Γενικό Χημείο.

 

Εργαστήριο ελέγχου τροφίμων ζωϊκής προέλευσης του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.