Σημείωση
110 του Ν. 140(Ι)/2016Κατάργηση

110.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 140(Ι)/2016] οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους Τομείς Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμοι του 2006 έως 2011 καταργούνται.

(2) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1), το Τμήμα 5 του Κεφαλαίου VII του Μέρους II των υπό αναφορά Νόμων σε σχέση με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών, καθώς και το σχετικό Παράρτημα XIII(A) αυτού, παραμένουν σε ισχύ.