ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII (A)

 

Παράρτημα XIII(A)


(Άρθρα 61Α, 61Β και 61Γ)


Δεδομένα για τον υπολογισμό του λειτουργικού κόστους καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των
οχημάτων οδικών μεταφορών


Πίνακας 1: Ενεργειακό περιεχόμενο καυσίμων κίνησης

Καύσιμο Ενεργειακό περιεχόμενο
Ντίζελ 36 MJ/λίτρο
Βενζίνη

32 MJ/λίτρο

Φυσικό αέριο/ Βιοαέριο 33-38 MJ/Nmᵌ
Υγραέριο (LPG) 24 MJ/λίτρο
Αιθανόλη 21 MJ/λίτρο
Βιοντίζελ 33 MJ/λίτρο
Καύσιμα γαλακτώματα 32 MJ/λίτρο
Υδρογόνο 11 MJ/Nmᵌ

 

Πίνακας 2: Κόστος εκπομπών στις οδικές μεταφορές (σε τιμές 2007)

CO₂ NOx NMHC Αιωρούμενα
σωματίδια
0,03-0,04 EUR/kg 0,0044 EUR/g 0,001 EUR/g 0,087 EUR/g

 

Πίνακας 3: Διανυόμενα χιλιόμετρα καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των οχημάτων οδικών
μεταφορών

Κατηγορία οχημάτων (κατηγορίες Μ και Ν όπως ορίζονται στην
Κ.Δ.Π. 218/2010 ημερ. 21/05/2010)
Διανυόμενα
χιλιόμετρα καθ'
όλη τη διάρκεια
ζωής
Επιβατικά αυτοκίνητα (Μ₁) 200 000 km
Ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (N₁) 250 000 km
Βαρέα φορτηγά οχήματα (N₂ , N₃) 1 000 000 km
Λεωφορεία (M₂ , M₃) 800 000 km