Χορήγηση έγκρισης τύπου.

5. Η αρμόδια αρχή χορηγεί, μετά από αίτηση ενδιαφερομένου, έγκριση τύπου αφού διαπιστώσει ότι τύπος οχήματος, κατασκευαστικού στοιχείου, συστήματος ή χωριστής τεχνικής μονάδας, πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στους Κανονισμούς και στα διατάγματα που εφαρμόζονται σε αυτά.