Ισοδυναμία εγκρίσεων τύπου που χορηγούνται από κράτη μέλη.

6.-(1) Εγκρίσεις ΕΚ τύπου που χορηγούνται από κράτος μέλος για οχήματα, κατασκευαστικά στοιχεία, συστήματα και χωριστές τεχνικές μονάδες θεωρούνται ισοδύναμες και λογίζονται ως να χορηγήθηκαν με βάση τον παρόντα Νόμο.

(2) Οποιεσδήποτε άλλες εγκρίσεις τύπου ή μεμονωμένες εγκρίσεις που χορηγούνται από κράτος μέλος για οχήματα, κατασκευαστικά στοιχεία, συστήματα και χωριστές τεχνικές μονάδες καθώς και για εξαρτήματα ή εξοπλισμό θεωρούνται ισοδύναμες και λογίζονται ως να χορηγήθηκαν με βάση τον παρόντα Νόμο, νοουμένου ότι βασίζονται σε τεχνικές απαιτήσεις που είναι αντίστοιχες με αυτές που καθορίζονται στους Κανονισμούς και στα διατάγματα.