Ερμηνεία.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια –

«αρμόδια αρχή» σημαίνει την αρμόδια αρχή η οποία ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3.

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.

«διάταγμα» σημαίνει διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 12.

«έγκριση ΕΚ τύπου» σημαίνει την έγκριση που παραχωρείται από κράτος μέλος, αφού τηρηθεί η διαδικασία με την οποία το κράτος μέλος πιστοποιεί ότι τύπος οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας τηρεί τις απαιτήσεις των Οδηγιών πλαίσιο για τις εγκρίσεις τύπου οχημάτων, καθώς και των επιμέρους τεχνικών Οδηγιών ή Ευρωπαϊκών Κανονισμών ή διεθνών τεχνικών κανονισμών ή προτύπων που εφαρμόζονται σε αυτά·

«έγκριση τύπου» σημαίνει οποιαδήποτε έγκριση παραχωρείται δυνάμει του άρθρου 5 και περιλαμβάνει την έγκριση ΕΚ τύπου.

«εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος και έχει εξουσιοδοτηθεί δεόντως από τον κατασκευαστή για να τον εκπροσωπεί ενώπιον της αρμόδιας αρχής και να ενεργεί εκ μέρους του για θέματα που σχετίζονται με τον παρόντα Νόμο.

«επιμέρους τεχνική Οδηγία» σημαίνει επιμέρους Οδηγία της διαδικασίας έγκρισης ΕΚ τύπου που υιοθετείται στην Κυπριακή έννομη τάξη με διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 12(β).

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

«Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 13.

«κατασκευαστής» σημαίνει τον κατασκευαστή οχήματος, κατασκευαστικού στοιχείου, συστήματος, ή χωριστής τεχνικής μονάδας ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή, στην περίπτωση που δεν υπάρχει αντιπρόσωπος, τον εισαγωγέα και, αν δεν υπάρχει εισαγωγέας, το πρόσωπο που θέτει το όχημα, κατασκευαστικό στοιχείο, σύστημα ή χωριστή τεχνική μονάδα στην αγορά, περιλαμβάνει δε το πρόσωπο ή τον οργανισμό που σχεδιάζει και κατασκευάζει ή αναθέτει το σχεδιασμό και την κατασκευή οχήματος, κατασκευαστικού στοιχείου, συστήματος ή χωριστής τεχνικής μονάδας.

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει κάθε χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ε.Ο.Χ.

«μεμονωμένο όχημα» σημαίνει το όχημα για το οποίο ο κάτοχος του αιτείται έγκρισης τύπου μεμονωμένου οχήματος ή έγκρισης μεμονωμένου οχήματος,σύμφωνα με τους Κανονισμούς.

«Οδηγίες πλαίσιο για τις εγκρίσεις τύπου οχημάτων» σημαίνει –

(α) Την Οδηγία 2007/46/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται,

(β) την Οδηγία 2002/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 2002 για την έγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων με κινητήρα και την κατάργηση της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή εκάστοτε τροποποείται,

(γ) την Οδηγία 2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 σχετικά με την έγκριση τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, των ρυµουλκουμένων και των εναλλάξιμων ρυμουλκούμενων μηχανημάτων τους, καθώς και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων των οχημάτων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται,

(δ) την Οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1997 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται,

«όχημα» σημαίνει –

(α) γεωργικό ή δασικό ελκυστήρα,

(β) μεμονωμένο όχημα,

(γ) μη οδικό κινητό μηχάνημα,

(δ) μoτoπoδήλατo,

(ε) μοτοσικλέτα,

(στ) όχημα κατηγορίας Μ, Ν και Ο,

(ζ) όχημα ειδικής χρήσης,

(η) ρυμουλκούμενο,

(θ) τετράκυκλο,

(ι) τρίκυκλο,

(ια) τροχοφόρο συρμό,

εξαιρουμένων των οχημάτων που κινούνται επί τροχιών.

"Συμφωνία για τον Ε.Ο.Χ." σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφτηκε στο Οπόρτο την 2α Μαΐου 1992, όπως αυτή προσαρμόστηκε από το Πρωτόκολλο που υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες την 17η Μαρτίου 1993 και όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων.

(2) Οι όροι «γεωργικός ή δασικός ελκυστήρας», «κατασκευαστικό στοιχείο», «μη οδικό κινητό μηχάνημα», «μoτoπoδήλατo», «μοτοσικλέτα», «όχημα κατηγορίας Μ, Ν και Ο», «όχημα ειδικής χρήσης», «ρυμουλκούμενο», «σύστημα»,«τετράκυκλο», «τρίκυκλο», «τροχοφόρος συρμός», «χωριστή τεχνική μονάδα» έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στους Κανονισμούς.