Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμος του 2005.