Σημείωση
8 του Ν. 56(Ι)/2018Έναρξη της ισχύος του Ν. 56(Ι)/2018

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 56(Ι)/2018] τίθεται σε ισχύ κατά την πρώτη ημέρα του μηνός ο οποίος έπεται του μηνός εντός του οποίου δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.