Σημείωση
2 του Ν. 130(Ι)/2017Κατάργηση

Ο περί της Ίδρυσης Ταμείου Νομικής Αρωγής σε Επενδυτές και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2005, καταργείται.