Ακύρωση βεβαίωσης κλπ. από το Ανώτατο Δικαστήριο

22. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 20 αν:

(α) βεβαίωση που εκδόθηκε σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, ή

(β) απόφαση του Διευθυντή σε αίτημα αναθεώρησης αναφορικά με βεβαίωση που εκδόθηκε σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο,

κηρυχθεί εν όλω ή εν μέρει άκυρη από το Ανώτατο Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 146 του Συντάγματος και παρίσταται ανάγκη επανεξέτασης, τότε ο Διευθυντής δύναται να εκδώσει νέα βεβαίωση εντός ενός έτους από την ημερομηνία που εκδόθηκε η απόφαση του Δικαστηρίου.