Συμπληρωματική βεβαίωση

21. Αν ο Διευθυντής κρίνει ότι το ποσό που έπρεπε να βεβαιωθεί σύμφωνα με το άρθρο 20 υπερβαίνει το ποσό που βεβαιώθηκε, τότε την ή πριν την τελευταία ημέρα κατά την οποία η βεβαίωση θα μπορούσε να εκδοθεί, ο Διευθυντής δύναται να εκδώσει συμπληρωματική βεβαίωση για το ποσό αυτό και να την κοινοποιήσει στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο.