ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

[Άρθρο 101(β)]

Η φορολογητέα αξία των προϊόντων επιτόπιας παραγωγής βασίζεται σε υπολογιζόμενη αξία η οποία ισούται προς το άθροισμα:

(α) του κόστους ή της αξίας των υλών και των εργασιών κατασκευής ή άλλων εργασιών, που υπεισέρχονται στην παραγωγή των προϊόντων.

(β) ενός ποσού για τα κέρδη και τα γενικά έξοδα ίσου προς το ποσό που υπεισέρχεται γενικά στις πωλήσεις προϊόντων της ίδιας φύσης ή του ίδιου είδους με τα υπό εκτίμηση προϊόντα, οι οποίες γίνονται από παραγωγούς πανομοιότυπων ή ομοειδών προϊόντων.