Υποχρέωση παρουσίασης μαρτύρων

36. Κάθε πρόσωπο το οποίο, αφού κληθεί να προσέλθει, για να δώσει μαρτυρία κατά την ακρόαση πειθαρχικής υπόθεσης εναντίον οποιουδήποτε μέλους της Αστυνομίας, παραλείπει, χωρίς εύλογη αιτία, να προσέλθει κατά το χρόνο και τόπο που ορίστηκε στην κλήση ή κατά το χρόνο και τόπο που ορίστηκε κατά τη διάρκεια της υπόθεσης είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές:

Νοείται ότι κανένα πρόσωπο δεν υποχρεώνεται να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση η οποία τείνει να τον ενοχοποιήσει.