Προστασία μελών που αναφέρουν πράξεις διαφθοράς

38Γ. Ο Αρχηγός της Αστυνομίας, χωρίς επηρεασμό των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, δύναται με διαταγές ή οδηγίες να λαμβάνει επιπρόσθετα μέτρα ή να εφαρμόζει μηχανισμούς για την προστασία των μελών της Αστυνομίας που καταγγέλλουν ή παρέχουν στοιχεία ή πληροφορίες για πράξεις διαφθοράς ή πράξεις εν δυνάμει διαφθοράς ή για την διευκόλυνση αντίστοιχων καταγγελιών ή την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών.