Δημοσίευση σύστασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

28. Σε περίπτωση που ο Επίτροπος διαπιστώνει όπως αναφέρεται στο εδάφιο (3), ότι δημόσιο πρόσωπο ή πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα, ανάλογα με την περίπτωση, δεν έχει συμμορφωθεί με σύσταση του στην προθεσμία που καθόρισε στη σύσταση και εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται, προβαίνει σε δημοσίευση της σύστασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ορίζει προθεσμία στη δημοσίευση που δεν υπερβαίνει τις ενενήντα μέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης, στην οποία το πιο πάνω πρόσωπο έχει καθήκον να συμμορφωθεί με τη σύσταση.