Επιτήρηση της συμμόρφωσης προσώπων με συστάσεις

27.(1) Ο Επίτροπος έχει εξουσία και καθήκον να επιτηρεί τη συμμόρφωση προσώπων με συστάσεις στις οποίες προβαίνει δυνάμει των άρθρων 17, 21 και 22, και με συστάσεις που δημοσιεύει δυνάμει του άρθρου 28.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), κάθε δημόσιο πρόσωπο ή πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα προς το οποίο γίνεται σύσταση, όπως και κάθε υπάλληλος και αξιωματούχος αυτού, και το πρόσωπο ή ομάδα προσώπων που υπόβαλε το παράπονο που διερευνήθηκε, οφείλουν να παρέχουν στον Επίτροπο κάθε πληροφορία και έγγραφο που τους ζητείται σε οποιοδήποτε χρόνο προτού λήξουν οι προθεσμίες που καθορίστηκαν στη σύσταση και στη σχετική δημοσίευση της σύστασης δυνάμει του άρθρου 28, όπως και σε οποιοδήποτε χρόνο μετά που λήγει η κάθε προθεσμία.

(3) Για την επιτήρηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), ο Επίτροπος δύναται σε οποιοδήποτε χρόνο μετά που λήγει η προθεσμία που καθορίστηκε σε σύσταση, ή που ορίστηκε σε δημοσίευση της σύστασης, ανάλογα με την περίπτωση, να διεξάγει έρευνα για να διαπιστώσει κατά πόσο υπήρξε συμμόρφωση, αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί αυτό με βεβαιότητα χωρίς τη διεξαγωγή έρευνας.