Διαβίβαση διαταγής για καταβολή προστίμου

19. Διαταγή του Επιτρόπου για καταβολή προστίμου δυνάμει των άρθρων 17 και 18 διαβιβάζεται στο δημόσιο πρόσωπο ή πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα στο οποίο επιβλήθηκε το πρόστιμο, και στο πρόσωπο ή την ομάδα προσώπων που υπέβαλε το παράπονο, ταυτόχρονα με την διαβίβαση της έκθεσης του Επιτρόπου, ή και την πληροφόρηση που τυχόν επίσης να τους γίνεται κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 15, ότι δεν θα εκδοθεί διάταγμα δυνάμει του άρθρου 14.