Επιβολή πέραν του ενός προστίμου

20.(1) Ο Επίτροπος δε δύναται να επιβάλει σε δημόσιο πρόσωπο ή πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα πέραν του ενός προστίμου δυνάμει του άρθρου 18, όπου σύμφωνα με το εύρημα του -

(α)Η συγκεκριμένη μεταχείριση ή συμπεριφορά, αποτελεί απαγορευμένη διάκριση και συνιστά επίσης φυλετική διάκριση, ή το αντίθετο.

(β)η συγκεκριμένη διάταξη, όρος, κριτήρίο ή πρακτική που εφαρμόστηκε -

(i)Αποτελεί απαγορευμένη με νόμο διάκριση και συνιστά επίσης φυλετική διάκριση ή έμμεση φυλετική διάκριση, ή το αντίθετο.

(ii)συνιστά φυλετική διάκριση και επίσης έμμεση φυλετική διάκριση.

(2) Σε περίπτωση ευρήματος κατά τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους (α) και (β) (ι) του εδαφίου (1), ο Επίτροπος δύναται να επιβάλει πρόστιμο μόνο σε σχέση με τη μεταχείριση ή συμπεριφορά, ή τη διάταξη, όρο, κριτήριο, ή πρακτική, που αποτελεί απαγορευμένη με νόμο διάκριση.