Επιβολή προστίμου

30.(1) Ο Επίτροπος δύναται να επιβάλει πρόστιμο ως ακολούθως, στο πρόσωπο που κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 29 δε συμμορφώθηκε με σύσταση του, και να το διατάξει να καταβάλει πρόστιμο -

(α)Για την παράλειψη της παραγράφου (β)(ι) του άρθρου 29, πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα λίρες, ή και

(β)για την παράλειψη της παραγράφου (β)(ιι) του άρθρου 29, πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πενήντα λίρες την ημέρα, για κάθε μέρα που μετά που λήγει η προθεσμία που ορίστηκε στη δημοσίευση συνεχίζει η παράλειψη.

(2) Προτού ο Επίτροπος αποφασίσει το ποσό του προστίμου που θα επιβάλει και θα διατάξει το σχετικό δημόσιο πρόσωπο ή πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα να καταβάλει δυνάμει του εδαφίου (1), ειδοποιεί το πρόσωπο να παραστεί ενώπιον του για τον πιο πάνω σκοπό, και αποφασίζει το ποσό αφού ακούσει τις τυχόν παραστάσεις του για το θέμα.

(3) Διαταγή του Επιτρόπου δυνάμει του παρόντος άρθρου διαβιβάζεται στο δημόσιο πρόσωπο ή πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα στο οποίο επιβλήθηκε το πρόστιμο και διατάσσεται να το καταβάλει.