Δημοσίευση διαπίστωσης για μη συμμόρφωση με σύσταση που δημοσιεύτηκε.

31.(1) Ο Επίτροπος δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για το σχετικό δημόσιο πρόσωπο ή πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα τη διαπίστωση του που αναφέρεται στο άρθρο 29, ότι αυτό παρέλειψε, ή συνεχίζει να παραλείπει μετά τη λήξη της προθεσμίας που ορίστηκε στη δημοσίευση της σύστασης του, τα αναγκαία για να υπάρξει συμμόρφωση του με τη σύσταση.

(2) Δημοσίευση διαπίστωσης δυνάμει του εδαφίου (1) γίνεται μόνο μετά που ο Επίτροπος διαβιβάζει τη διαταγή του προς το σχετικό δημόσιο πρόσωπο ή πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα, να καταβάλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του άρθρου 30 για τη μη συμμόρφωση του με τη σύσταση.

(3) Σε κάθε περίπτωση συμμόρφωσης μετά που δημοσιεύεται διαπίστωση δυνάμει του παρόντος άρθρου, το γεγονός της συμμόρφωσης δημοσιεύεται από τον Επίτροπο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.