Αρμοδιότητες και καθήκοντα του Επιτρόπου στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

3.(1) Αποτελεί αρμοδιότητα και καθήκον του Επιτρόπου-

(α)Η καταπολέμηση και εξάλειψη των φυλετικών και έμμεσων φυλετικών διακρίσεων, των απαγορευμένων με νόμο διακρίσεων, και εν γένει των διακρίσεων λόγω φυλής, κοινότητας, γλώσσας, χρώματος, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, και εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής.

(β)η προαγωγή ισότητας στην απόλαυση των δικαιωμάτων και ελευθεριών που αναφέρονται στο άρθρο 5, ανεξαρτήτως φυλής, κοινότητας, γλώσσας, χρώματος, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής.

(γ)η προαγωγή ισότητας ευκαιριών ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, κοινότητας, γλώσσας, χρώματος, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, ειδικών αναγκών, ηλικίας, και γενετήσιου προσανατολισμού, σε οποιαδήποτε θέματα όπως αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 6.

(δ)η λήψη μέτρων, και η επιτήρηση και επιβολή συμμόρφωσης με μέτρα για την πρακτική εφαρμογή των εκάστοτε σε ισχύ νόμων και κανονισμών από τους οποίους διέπεται ειδικά, ή απαγορεύεται, ή δεν επιτρέπεται, οποιαδήποτε μεταχείριση, συμπεριφορά, διάταξη, όρος, κριτήριο, ή πρακτική, που αποτελεί απαγορευμένη με νόμο διάκριση κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 6.

(ε)η επιτήρηση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού κανονισμών, κωδίκων πρακτικής, διαταγμάτων, συστάσεων, και εισηγήσεων, και διαταγμάτων δυνάμει των εν λόγω κανονισμών ή κωδίκων πρακτικής.

(στ)η επιβολή χρηματικών και άλλων κυρώσεων κατά τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα Νόμο και σε κανονισμούς, κώδικες πρακτικής και διατάγματα δυνάμει αυτού, ή διατάγματα δυνάμει των εν λόγω κανονισμών και κωδίκων πρακτικής, για παράβαση των διατάξεων τους, ή των συστάσεων και εισηγήσεων που γίνονται δυνάμει αυτών.

(2) O Επίτροπος ασκεί τις πιο πάνω αρμοδιότητες και καθήκοντα του, και τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, τόσο σε σχέση με τον ιδιωτικό όσο και το δημόσιο τομέα δραστηριοτήτων.