Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αξίωμα του οποίου η αμοιβή τελεί υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας» περιλαμβάνει το αξίωμα του υπουργού, του μέλους οποιουδήποτε δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του δημάρχου και του κοινοτάρχη, ως και οποιοδήποτε άλλο δημοτικό ή δημόσιο αξίωμα του οποίου η αμοιβή τελεί υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου ή άλλου μέλους διοικητικού συμβουλίου προσώπου δημοσίου δικαίου, μη περιλαμβανομένου όμως-

(α)Του αξιώματος του Προέδρου της Δημοκρατίας, των μελών της Δικαστικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του βουλευτή, και του Επιτρόπου Διοικήσεως.

(β)του αξιώματος του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γενικού Ελεγκτή, του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, και των μελών των αντίστοιχων υπηρεσιών και γραφείων τους, καθ’ όσον αφορά ενέργειες που αφορούν την άσκηση των καθοριζομένων από το Σύνταγμα αρμοδιοτήτων των πιο πάνω αξιωματούχων.

«Γραφείο» σημαίνει το Γραφείο του Επιτρόπου δυνάμει των περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμων.

«δημόσια θέση», «δημόσιος υπάλληλος», και «δημόσια υπηρεσία», έχουν την έννοια που αποδίδεται σ’ αυτούς τους όρους στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους, αλλά περιλαμβάνουν επίσης θέση, υπάλληλο, και υπηρεσία, ανάλογα με την περίπτωση, στις Ένοπλες Δυνάμεις ή τις Δυνάμεις Ασφαλείας της Δημοκρατίας.

«δημόσιος τομέας δραστηριοτήτων» σημαίνει τον τομέα δραστηριοτήτων δημόσιας υπηρεσίας, προσώπου δημοσίου δικαίου, και άλλου δημόσιου προσώπου.

«δημόσιο πρόσωπο» σημαίνει δημόσια υπηρεσία, πρόσωπο δημοσίου δικαίου, Επιτροπή, Συμβούλιο, Φορέα και Επίτροπο που διορίζονται δυνάμει νόμου ή άλλως πως από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το Υπουργικό Συμβούλιο, ή Υπουργό, και κάθε κάτοχο αξιώματος του οποίου η αμοιβή τελεί υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας.

«Επίτροπος» σημαίνει τον εκάστοτε Επίτροπο Διοίκησης δυνάμει των περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμων.

«πρόσωπο» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο και περιλαμβάνει εταιρεία, συνεταιρισμό, σωματείο, ίδρυμα ή οποιαδήποτε άλλη ένωση ή σύμπραξη προσώπων, με νομική προσωπικότητα ή όχι.

«πρόσωπο δημοσίου δικαίου» σημαίνει νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή άλλο οργανισμό δημοσίου δικαίου χωρίς νομική προσωπικότητα, που ιδρύονται με νόμο προς το δημόσιο συμφέρον και των οποίων τα κεφάλαια είτε παρέχονται είτε είναι εγγυημένα από τη Δημοκρατία, και σε περίπτωση δε που η επιχείρηση ασκείται αποκλειστικά από τέτοιο νομικό πρόσωπο ή οργανισμό, εφόσον η διοίκηση αυτού τελεί υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας.

«συμπεριφορά» περιλαμβάνει αποκλεισμό, περιορισμό, και προτίμηση.