Αναφορά προσώπων σε ευρήματα. Ετοιμασία και διαβίβαση εκθέσεων με ευρήματα

13.(1) Σε περίπτωση ευρήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12, ο Επίτροπος αναφέρει στο εύρημα -

(α)Το πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα ή το δημόσιο πρόσωπο, ανάλογα με την περίπτωση, του οποίου η μεταχείριση ή συμπεριφορά, ή εκείνη του υπαλλήλου ή αξιωματούχου του, βρέθηκε ότι αποτελεί απαγορευμένη με νόμο διάκριση, ή ότι συνιστά φυλετική διάκριση στην απόλαυση προστατευόμενου δικαιώματος ή ελευθερίας, ανάλογα με την περίπτωση.

(β)το πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα, ή το δημόσιο πρόσωπο, ανάλογα με την περίπτωση, το οποίο, ή του οποίου ο υπάλληλος ή αξιωματούχος, εφάρμοσε διάταξη, όρο, κριτήρίο ή πρακτική που βρέθηκε ότι αποτελεί απαγορευμένη με νόμο διάκριση, ή ότι συνιστά φυλετική ή έμμεση φυλετική διάκριση στην απόλαυση προστατευόμενου δικαιώματος ή ελευθερίας, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι, στην περίπτωση μεταχείρισης ή συμπεριφοράς, ή εφαρμογής διάταξης, όρου, κριτηρίου, ή πρακτικής από οποιοδήποτε που είναι υπάλληλος ή αξιωματούχος και έδρασε τοιουτοτρόπως στην άσκηση εξουσίας, αρμοδιότητας, ή καθήκοντος του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα δραστηριοτήτων, προσώπου του ιδιωτικού τομέα, ή δημόσιου προσώπου, αντιστοίχως, ο Επίτροπος αναφέρει στο εύρημα του μόνο το πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα ή το δημόσιο πρόσωπο, ανάλογα με την περίπτωση, του οποίου το πρόσωπο που έδρασε όπως αναφέρεται πιο πάνω είναι υπάλληλος ή αξιωματούχος.

(2) Ο Επίτροπος ετοιμάζει έκθεση για την έρευνα στην οποία παραθέτει το εύρημα του και τους λόγους για τους οποίους κατέληξε σ’ αυτό, και τη διαβιβάζει στο πρόσωπο ή ομάδα προσώπων που υπέβαλε το παράπονο, στο δημόσιο πρόσωπο ή πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα, που αναφέρεται στο εύρημα του κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1), και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(3) Tο δημόσιο πρόσωπο ή πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα που αναφέρεται σε εύρημα του Επιτρόπου είναι υπεύθυνο δυνάμει του παρόντος Νόμου για παράβαση του άρθρου 8, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12.