Παράπονα που εμπίπτουν στο Νόμο

11. Ο Επίτροπος δύναται να ενεργεί δυνάμει του άρθρου 10, όπου το παράπονο που του υποβάλλεται από πρόσωπο ή ομάδα προσώπων είναι ότι κατά παράβαση του άρθρου 8 -

(α)Έτυχαν στη δική τους περίπτωση συγκεκριμένης μεταχείρισης ή συμπεριφοράς -

(i)Που κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 6 αποτελεί απαγορευμένη με νόμο διάκριση , ή και.

(ii)που κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 7 συνιστά φυλετική διάκριση στην απόλαυση προστατευόμενου δικαιώματος ή ελευθερίας τους επί τω ότι είναι λιγότερο ευνοική από εκείνη στην οποία τυγχάνει, έτυχε ή θα ετύγχανε άλλο πρόσωπο σε ανάλογη κατάσταση στην απόλαυση του εν λόγω δικαιώματος ή ελευθερίας, ή

(iii)που κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 7 συνιστά φυλετική διάκριση στην απόλαυση προστατευόμενου δικαιώματος ή ελευθερίας τους επί τω ότι έχει ως αποτέλεσμα ή συνεπάγεται την εξουδετέρωση ή αποδυνάμωση της αρχής της αναγνώρισης ή απόλαυσης του εν λόγω δικαιώματος ή ελευθερίας , ή και

(β)εφαρμόστηκε στη δική τους περίπτωση, διάταξη, όρος, κριτήριο ή πρακτική -

(i)που κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 6 αποτελεί απαγορευμένη με νόμο διάκριση, ή και

(ii)που κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 7 συνιστά φυλετική διάκριση στην απόλαυση προστατευόμενου δικαιώματος ή ελευθερίας τους επί τω ότι συνεπάγεται την εξουδετέρωση ή αποδυνάμωση της αρχής της αναγνώρισης ή απόλαυσης του εν λόγω δικαιώματος ή ελευθερίας, ή

(iii)που κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 7 συνιστά έμμεση φυλετική διάκριση στην απόλαυση προστατευόμενου δικαιώματος ή ελευθερίας τους επί τω ότι θέτει άτομα της δικής τους φυλής, κοινότητας, γλώσσας, χρώματος, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, ή εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, ανάλογα με την περίπτωση, σε μειονεκτική θέση συγκριτικά με άλλα πρόσωπα στην απόλαυση του εν λόγω δικαιώματος ή ελευθερίας.