Σημείωση
12 του Ν.189(Ι)/2004Κατάργηση

Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 13, με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.184(I)/2011], ο περί Κοινοτικού Συστήματος Απονομής Οικολογικού Σήματος Νόμος του 2004 καταργείται.